ಶ್ರೀ ಥಾವರ್‌ ಚಂದ್‌ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

Back
ಭಾಷಣಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭಾಷಣದ ದಿನಾಂಕ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ವಸ್ತು ಓದುವಿಕೆ
 1  15.07.2021  
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ
 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 2  26.01.2023 74 ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಭಾಷಣ 26ನೇ ಜನವರಿ 2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3  10.02.2023  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಭಾಷಣ 2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
       

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS